2021.12.01.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

SZociális támogatási lehetőségek Újbudán

12 min read
Bakai-Nagy Zita alpolgármester asszony mai online fogadóóráján az alábbi válaszok hangzottak el szocciális támogatások lehetásége témakörben 🙂 Karácsony Gergely által megválasztásakor ígért budapesti nyugdíjasoknak szóló fűtés támogatás szeptember 1 óta az alábbi tételekben és témákban ígényelhető akár az Újbudai önkörmányzatnál beadva: Távhődíj szolgáltatás 2000Ft/hó víz és csatornaszolgáltatás  750Ft/fó Szemétszállítási díj szolgáltatás 500 Ft/hó támogatás igényelhető, amit egy éven keresztül kaphat az, akinek pozitívan bírálják el a kérelmét. A támogatást szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő igényelheti. Az igényléshet szükséges nyomtavány megtalálható az Újbuda Önkörmányzatának Bocskai úti, és Zsombolyai úti épületében is, és a kitöltött kérelmi lap is leadható ezen a két helyen, azaz nem kell az igénylőnek önmagának eljuttatni a Fővárosi Önkormányzathoz.

Újbudai Krizis támogatás

A támogatásra az a személy jogosult, aki XI. kerületi lakcímén folyamatosan, a kérelem benyújtását megelőzően életvitelszerűen legalább hat hónapja lakik és állását a kérelem benyújtását megelőző harminc napon belül veszítette el vagy más önhibáján kívül eső körülmény miatt létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, továbbá családjában az egy személyre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 85.600 Ft-ot, munkaviszonya megszűnése esetén kezdeményezte álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és a kérelem elbírálásával összefüggő eljárás során az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal együttműködik.

Támogatást kérni elsősorban krízishelyzet kezelésére, továbbá gyógyászati segédeszköz beszerzésére, pótlására lehet.

A támogatás iránti kérelem az Újbudai Humánszolgáltató Központ (1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/D.) útján nyújtható be.

A támogatáshoz szükséges, kitöltendő  Újbudai krízistámogatás iránti kérelem nyomtatvány elérhető az Újbudai Humán Szolgáltató központnál.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai lakásfenntartási támogatás

A támogatásra, közüzemi szolgáltatás igénybevételével összefüggő kiadáshoz, továbbá – az Önkormányzattól bérelt lakás esetében – lakbérkiadáshoz a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos, özvegyi jogon haszonélvező vagy albérlő jogosult, amennyiben a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 78.375 Ft-ot, és családjához vagy háztartásához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatás folyósítása közvetlenül az érintett közüzemi szolgáltató, az Önkormányzat vagy – közös költségben megfizetett közüzemi szolgáltatás esetén – a közös költséget beszedő társasház részére történik.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet:

 

Újbudai utazási támogatás

A támogatásra az a XI. kerületi lakcímén életvitelszerűen lakó szülő jogosult, akinek gyermeke esetében a köznevelési intézmény igazolja, hogy a tanuló lakóhelye és az intézmény távolsága indokolja a közösségi közlekedés használatát és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és a családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatás félévenként, szeptembertől januárig és februártól júniusig állapítható meg.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai gyermekétkeztetési támogatás

Újbudai gyermekétkeztetési támogatás

A támogatás a köznevelési intézményt látogató XI. kerületi gyermek törvényes képviselője kérelmére állapítható meg, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és a családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatás összegének kifizetése közvetlenül az étkeztetést nyújtó intézmény részére történik.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai Gyógyszer támogatás

Újbudai gyógyszertámogatás

A támogatásra jogosult a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó kérelmező, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 107.000 Ft-ot, amennyiben a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség viselése aránytalan megterhelést jelent jövedelméhez képest. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező családjához tartozó személyek közül senki ne rendelkezzen olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot Nem jogosult rendszeres gyógyszertámogatásra a közgyógyellátásban részesülő személy.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

A három fenti támogatáshoz használható formanyomtatvány

Újbudai Nevelési támogatás

A támogatásra jogosult a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben a bölcsődei ellátás iránti kérelem elbírálása szempontjainak megfelelő, második életévét betöltött gyermek jogán, a gyermek harmadik életévének betöltéséig, vagy – amennyiben óvodai ellátása az Önkormányzat által fenntartott intézményben nem biztosított – a harmadik életévének betöltését követő nevelési év kezdő napjáig a XI. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó szülő, ha a bölcsődei elhelyezést érintő kérelmére az intézményvezető nyilatkozik arról, hogy férőhelyet biztosítani nem tud, de a gyermeket várólistán tartja, továbbá a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és a gyermekek napközbeni ellátása keretében az Önkormányzat által fenntartott vagy támogatott férőhelyet – ideértve az időszakos gyermekfelügyeletet is – nem vesz igénybe.

A támogatás további feltétele, hogy a kérelmezőnek a támogatással nem érintett, nem tanköteles gyermeke a gyermekek napközbeni ellátása keretében az Önkormányzat által fenntartott vagy támogatott férőhelyen legfeljebb napi négy órát vehet igénybe, kivéve, ha mindkét szülő – vagy az egyedülálló szülő – aktív munkaviszonyban áll, valamit az, hogy a családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai időskorúak támogatása

A támogatásra jogosult – február hónapban hatezer forint, szeptember hónapban pedig kilencezer forint összegben – a XI. kerületi lakóhelyén a kérelem benyújtásakor legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó, hetvenötödik életévét betöltött kérelmező. Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címén lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza az időskorúak támogatására való jogosultságot. A támogatásra való jogosultság további feltételeként a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy jövedelme nem haladja meg a 199.500 Ft-ot.

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 41.325 Ft-ot abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a gyermek huszonöt év alatti nagykorú és tanulmányokat folytat, valamin tizennyolcadik életévének betöltésekor jogosult volt a kedvezményre. Egyéb esetben a támogatás megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 38.475 Ft-ot. Az ellátás megállapításának további feltétele, hogy a család egyik tagja se rendelkezzen olyan vagyonnal, melyek értéke külön-külön számítva az 570.000 Ft-ot, vagy együtt számítva a 1.995.000 Ft-ot meghaladja.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

Jogszabályi háttér1997. évi XXXI. törvény

Újbudai temetési támogatás

A támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a temetés költségét viselte, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft-ot.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai életkezdési támogatás

A támogatásra jogosult a gyermek születésekor legalább két éve – a XI. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő, szociálisan rászoruló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek születésére tekintettel. Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címen lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza az újbudai életkezdési támogatásra való jogosultságot. A támogatás megállapítása iránti kérelem a gyermek születését követő hat hónapon belül nyújtható be. A támogatás összege – amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 71.250 Ft-ot nem haladja meg – 99.750 Ft, egyéb esetben 28.500 Ft.

Jogszabályi háttér10/2015 (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Rendkívüli újbudai támogatás

A támogatás átmeneti létfenntartási zavar esetén, különösen a gyermekneveléshez kapcsolódó kiadások vagy alkalomhoz kötődő váratlan kiadás céljára állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot. A támogatás egy családból csak egy személy részére állapítható meg. Egy család esetében, egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal állapítható meg rendkívüli újbudai támogatás. A négy alkalom lejártát követően, továbbá a rendszeres újbudai támogatásban részesülő család részére a rendszeres támogatás folyósításával érintett hónapokban rendkívüli újbudai támogatás csak kórházi kezelés, a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, közeli hozzátartozó halála, vagy elemi kár esetén és a rendszeres pénzellátás megállapításáig terjedő időszakban, továbbá a kérelmezőt életvitelében jelentősen akadályozó vagy hátrányt okozó, váratlan esemény bekövetkezte esetén állapítható meg.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai tartozásrendezési támogatás

A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatást nyújthat a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor legalább 24 hónapja életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos vagy özvegyi jogon haszonélvező személy részére, a lakásfenntartással összefüggő költségek megfizetésében felmerülő tartozása rendezéséhez, legfeljebb kettőszázötvenezer forint összegben, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és a háztartáshoz tartozó személyek közül senki nem rendelkezik hatályos jogszabályban meghatározott szerinti vagyonnal. A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy megfizeti a tartozás és az Önkormányzat által megállapított támogatás különbözetét. A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Adósságkezelési Tanácsadó Szolgálatával előzetesen két hónap időtartamban együttműködjön. A támogatás folyósítása közvetlenül a tartozás jogosultja részére, az adós vállalt kötelezettsége teljesítését követően, egy összegben történik. A támogatás körébe a vezetékes gázdíjtartozás, az áramdíjtartozás, a távhő-szolgáltatási díjtartozás, a víz- és csatornahasználati díjtartozás, a szemétszállítási díjtartozás, a központi fűtési díjtartozás, a közösköltség-hátralék, az Önkormányzattal szemben fennálló lakbérhátralék – az egyes tartozások egybeszámításával – ötszázezer forint összeghatárig vonható be.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai gondozási támogatás

A támogatásra jogosult az a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó Ptk. szerinti hozzátartozó, aki a Szociális Törvény szerinti ápolási díjra nem jogosult, és tizennyolcadik életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatásra való jogosultsághoz szükséges, hogy a gondozott személy ápolási szükségletét az Újbudai Szociális Szolgálat szakvéleményében napi kettő órát meghaladó időtartamban állapítsa meg.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság

Az Önkormányzat által biztosított szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság állapítható meg azon kérelmező részére, aki abban a lakásban, melyre a jogosultságot igényli, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ezen a lakcímen él, továbbá a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft-ot.

Jogszabályi háttér10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai képességfejlesztési támogatás

A támogatásra jogosult a gyermek hetedik életévének betöltéséig az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező szülő, amennyiben gyermeke az illetékes szakértői bizottság szakvéleményével kijelölt intézményben speciális fejlesztésben részesül és az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében vagy óvodában fejlesztése nem biztosítható, továbbá a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 78.375 Ft-ot.

Kérelmekhez szükséges nyomtatványok letöltehtő verziója

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest